(dále jen "VOP")              

 
Tyto Obchodní a dodací podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran a jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen "smlouvy").


I. Předmět plnění


Předmětem plnění je dodávka zboží či zhotovení díla  v rozsahu a specifikaci uvedené v příloze smlouvy.
Specifikace zboží vychází z katalogů, ceníků či technických listů daného výrobce.
Podpisem smlouvy obě strany shodně stvrzují, že si smlouvu včetně příloh řádně přečetly a svými podpisy potvrzují, že smlouvu neuzavřely v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek.       
Objednatel bere na vědomí, že změny v zadání, specifikaci či rozsahu zboží (díla) po podpisu smlouvy je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, se sjednáním nového termínu dodání, a současně při povinnosti objednatele odebrat a uhradit i původně objednané zboží.
V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem či neodebrání zboží objednatelem do 30 dní oproti původnímu termínu plnění je
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu až do výše 100% z ceny neodebraného zboží, přičemž objednatel souhlasí se zaúčtováním
zálohových plateb na tuto smluvní pokutu.        
                  

 II. Termín plnění


Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Podmínkou splnění termínu je včasné uhrazení předepsaných
záloh dle čl. IV. na účet zhotovitele a dodržení stavební připravenosti dle přílohy smlouvy ze strany objednatele ke dni zahájení montáže.
V případě zpoždění stavební připravenosti se termín plnění prodlužuje o dobu, po kterou nebylo staveniště připraveno a protokolárně řádně předáno zhotoviteli.
                   

III. Cena díla


Cena díla uvedená ve smlouvě odpovídá specifikaci díla uvedené v příloze a objednatel se podpisem smlouvy zavazuje k její úhradě v celé výši.
Případné vícepráce oproti specifikace díla musí být písemně odsouhlaseny oběma stranami, pro výpočet jejich ceny budou použity jednotkové ceny zhotovitele a přeúčtovány případné náklady na další dopravu a manipulaci, kterou se objednatel zavazuje uhradit.
                   

IV. Platební podmínky


Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je vystavena při podpisu smlouvy zálohová faktura, jejíž uhrazení v celé výši objednatelem je jednou z podmínek pro objednání zboží zhotovitelem ve výrobě. Termín zhotovení díla uvedený ve smlouvě se počítá od okamžiku prokazatelného přijetí 100% zálohy, která bude činit 70% od ceny výrobku. Platbou se rozumí datum vkladu na pokladně nebo připsání na účet zhotovitele. Další případné zálohy a forma úhrady doplatku se řídí smlouvou. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou zálohy o více než 20 dní, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
                   
V. Smluvní záruky


Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 120 měsíců, která začíná běžet dnem předání díla objednateli. Zjevné vady je nutné reklamovat  ihned, nejpozději při převzetí díla nebo jeho části!! V případě nedodržení „Pokynů pro užívání a údržbu výrobků“, které budou předány při podpisu smlouvy, nelze uplatnit záruku na vady tímto způsobené. Případná reklamační řízení se řídí dle Reklamačního řádu daného výrobce, které jsou k dispozici u zhotovitele a budou na vyžádání předány objednateli.
                   

VI. Předání a převzetí díla


Objednatel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla k jeho převzetí formou písemného protokolu vystaveného zhotovitelem, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s dohodnutými termíny pro jejich odstranění ve lhůtě min.30 dní, a k úhradě doplatku 100% ceny díla. V případě odmítnutí převzetí díla objednatelem je objednatel povinen písemně specifikovat důvod nepřevzetí díla (zboží) a předat takové písemné oznámení zhotoviteli, nebo montážní firmě. Pokud tak objednatel po ukončení montáže díla ihned neučiní, je dílo zhotovené zhotovitelem považováno za objednatelem převzaté bez vad a nedodělků s nárokem na úhradu doplatku v plné výši, s čímž je objednatel srozuměn a bez výhrad s tímto ustanovením souhlasí. V případě vad a nedodělků může být do doby jejich odstranění po písemné dohodě obou stran z doplatku odečteno zádržné cca 10%-20%. v hodnotě nedokončené části díla dle jednotkových cen v nabídce zhotovitele. Toto zádržné bude objednatelem bezprostředně po odstranění vad a nedodělků hotově uhrazeno zhotoviteli v plné výši, případně částečně v hodnotě jednotlivých odstraněných vad.
                   

VII. Smluvní pokuty a sankce


V případě, že zhotovitel z důvodů prokazatelně na jeho straně bude v prodlení se sjednaným termínem plnění či s dohodnutým termínem odstranění vad  a nedodělků, stanoveným v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodleni. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou konečné faktury zhotovitele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
                   

VIII. Ostatní jednání


Zhotovitel není povinen zboží kupujícímu vydat v případě, že ten má ke dni termínu plnění vůči prodávajícímu splatné a neuhrazené závazky z jiných obchodních případů. V tom případě se zhotovitel nedostává do prodlení se splněním svého závazku dodat dílo ve sjednaném termínu a je povinen jej dodat bez zbytečného odkladu poté, co mu bude objednatelem zaplacena celá dlužná částka ze všech obchodních vztahů.
                   

IX. Rozhodčí doložka


Smluvní strany se zavazují řešit spory vyplývající ze smlouvy a jejích příloh, a týkající se otázek platnosti smlouvy, jejího vzniku a práv souvisejících se řídí platným právním řádem ČR příslušnými soudnímu orgány.